Lgen=4080 A° và %A-%G=10%. Mạch 1 có A=15% và G=30%. Gen nhân đôi 2 đợt, Mỗi gen con đều sao mã 3 lần, phân tử mARN chứa 120 X a. Tính tỷ lệ % và số l

Question

Lgen=4080 A° và %A-%G=10%. Mạch 1 có A=15% và G=30%. Gen nhân đôi 2 đợt, Mỗi gen con đều sao mã 3 lần, phân tử mARN chứa 120 X
a. Tính tỷ lệ % và số lượng từng loại Nu của gen và mỗi mạch đơn của gen
b. Tính tỷ lệ % và số lượng từng loại Nu của phân tử mARN
c. Tính số lượng từng loại Nu mtcc cho gen nhân đôi và số lượng từng loại Nu cung câos cho gen sao mã

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-06T21:16:40+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:18:27+00:00

  a, Trên gen ta có:

  A% – G% = 10%

  A% + G% = 50%

  Giải hệ ta có:

  A = T = 30% 

  G = X = 20%

  Trên từng mạch:

  A1 = T2 = 15%

  => A2 = T1 = 30% x 2 – 15% = 45% 

  G1 = X2 = 30%

  => G2 = X1 = 20% x 2 – 30% = 10%

  b,

  Số nucleotit của gen là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400

  %Xm = 120 : (2400 : 2) = 10% = G2

  Vậy mạch 2 là mạch gốc.

  %Gm = %X2 = 30%

  %Am = %T2 = 15%

  %Um = %A2 = 45%

  c,

  Số nucleotit từng loại của gen là: 

  A = T = 2400 x 30% = 720

  G = X = 2400 x 20% = 480

  Số nucleotit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi là:

  A = T = 720 x ($2^{2}$ – 1) = 2160

  G = X = 480 x ($2^{2}$ – 1) = 1440

  Số nu mtcc cho quá trình sao mã:

  Xm = 120 x $2^{2}$ x 3 = 1440

  Gm = 1200 x 30% x $2^{2}$ x 3 = 4320

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )