Liên hệ về việc bảo vệ các di sản văn hóa của các nước trong khu vực và trên thế giới

Question

Liên hệ về việc bảo vệ các di sản văn hóa của các nước trong khu vực và trên thế giới

in progress 0
Madeline 17 phút 2021-09-12T05:41:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T05:43:02+00:00

  Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

  Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới;

  Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

  Luật này quy định về di sản văn hoá.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )