Liệt kê các thì,công thức cá thì và dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh

Question

Liệt kê các thì,công thức cá thì và dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-15T19:08:54+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-15T19:10:05+00:00

    THÌ HIỆN TẠI ĐƠN – Simple Present tens1.1 Khái niệm:

    Thì hiện tại đơn (Simple present tense) dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục, khả năng.

    1.2 Công thức thì hiện tại đơnLoại câu 

    Đối với động từ thường

    Khẳng định: S + V(s/es) + O

    Phủ định: S + do not /does not + V_inf

    Nghi vấn: Do/Does + S + V_inf?

    Đối với động từ “to be”

    Khẳng định: S + be (am/is/are) + O

    Phủ định: S + be (am/is/are) + not + O

    Nghi vấn: Am/is/are + S + O?

    Ví Dụ

    • She gets up at 6 o’clock.

    (Cô thức dậy lúc 6 giờ)

    • She doesn’t eat chocolate.

    (Cô ấy không ăn sô cô la.)

    • Does she eat pastries?

    (Cô ấy có ăn bánh ngọt không?)

    • She is a student.

    ( cô ấy là học sinh)

    • She is not a teacher

    ( cô ấy không phải là giáo viên)

    • Is she a student?

    ( Cô ấy có phải là học sinh không)

    1.3 Cách dùng thì hiện tại đơn

    • Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

    Ex: The sun rises in the East and sets in the West (Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây)

    • Thì hiện tại đơn diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên, một thói quen ở hiện tại.

    Ex: Anna often goes to school by bicycle.(Anna thường đến trường bằng xe đạp)

           He gets up early every morning.(Anh dậy sớm mỗi sáng.)

    Lưu ý: cần thêm “es” sau các động từ có tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

    • Thì hiện tại đơn diễn tả một năng lực của con người

    Ex: He plays badminton very well (Anh ấy chơi cầu lông rất giỏi)

    • Ngoài ra, thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch đã được sắp xếp trong tương lai, đặc biệt là trong việc di chuyển.

    Ex: The train leaves at 9 am tomorrow (Tàu khởi hành lúc 9 giờ sáng ngày mai)

    1.4 Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

    Trong câu có chứa các trạng từ chỉ tần suất  như:

    • Every day/ week/ month…: mỗi ngày/ tuần/ tháng
    • Often, usually, frequently: thường
    • Sometimes, occasionally: thỉnh thoảng
    • Always, constantly: luôn luôn
    • Seldom, rarely: hiếm khi

    2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous2.1 Khái niệm:

    Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm chúng ta nói, và hành động đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

    2.2 Công thức thì hiện tại tiếp diễn

    • Khẳng định: S + am/is/are + V_ing

    Ex: She is watching TV now. (Cô ấy đang xem ti vi)

    • Phủ định: S + am/is/are + not + V_ing

    Ex: She is not doing his homework now. (Cô ấy không đang làm bài tập)

    • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing?

    Ex: Is she studying English? (Có phải cô ấy đang học tiếng Anh? )

    2.3 Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

    • Diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài tại một thời điểm ở hiện tại.

    Ex: The children are playing football now. (Bọn trẻ đang chơi bóng đá bây giờ.)

    • Thường tiếp theo sau mệnh lệnh, câu đề nghị.

    Ex: – Look! The child is crying. (Nhìn xem! Đứa trẻ đang khóc.)

          – Be quiet! The baby is sleeping in the next room. (Hãy yên lặng! Em bé đang ngủ ở phòng bên cạnh.)

    • Diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại, dùng phó từ ALWAYS :

    Ex : She is always borrowing our books and then she doesn’t remember. (Cô ấy luôn mượn sách của chúng tôi và sau đó cô ấy không nhớ.)

    • Diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở trong tương lai gần)

    Ex: Tomorrow, I am taking to the train to ohio to visit a relative (ngày mai, tôi sẽ đi tàu tới Ohio để thăm người thân)

    2.4 Dấu hiệu nhận biết

    Trong câu có chứa các các từ sau:

    • Now: bây giờ
    • Right now
    • Listen! : Nghe nào!
    • At the moment
    • At present
    • Look! : nhìn kìa
    • Watch out! : cẩn thận!
    • Be quiet! : Im lặng

    * Lưu ý: Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức, tri giác như: be, understand (hiểu), know(biết), like(thích) , want(muốn) , see(nhìn), hear(nghe), glance(liếc qua), feel(cảm thấy), think(nghĩ), smell(ngửi), love(yêu). hate(ghét), realize(nhận ra), seem(dường như), remember(nhớ),  forget(quên), etc.

    Với các động từ này, sử dụng Thì hiện tại đơn. 

    3. Thì hiện hoàn thành – Present Perfect3.1 Khái niệm:

    Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.

    3.2 Công thức thì hiện tại hoàn thành

    • Khẳng định: S + have/has + V3/ed + O

    Ex: I have done my homework. (Tôi hoàn thành xong bài tập)

          She has had dinner with her family (Cô ấy đã ăn tối với gia đình)

    • Phủ định: S + have/has + not + V3/ed + O

    Ex: I haven’t done my homework. (Tôi chưa làm xong bài tập)

          She hasn’t completed the assigned work (Cô ấy không hoàn thành công việc được giao)

    • Nghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?

    Ex: Have you done your homework? (Em đã làm xong bài tập về nhà chưa ?)

           Has she visited the children at the orphanage? ( cô ấy đã đi thăm các bạn nhỏ tại trại trẻ mồ côi chưa)

    3.3 Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

    • Diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.
    • Diễn tả sự lặp đi lặp lại của 1 hành động trong quá khứ.
    • Được dùng với since và for.

    – Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.). Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu.

    – For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ). Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu.

    Ex: I’ve done all my homework (Tôi đã làm tất cả bài tập về nhà)

          She has lived in Liverpool all her life (Cô ấy đã sống ở Liverpool cả đời)

    3.4 Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

    Trong câu thường chứa các các từ sau:

    • Just, recently, lately: gần đây, vừa mới
    • Already : đã….rồi , before: đã từng
    • Not….yet: chưa
    • Never, ever
    • Since, for
    • So far = until now = up to now: cho đến bây giờ
    • So sánh nhất

    4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous4.1 Khái niệm:

    Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại.

    4.2 Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

    • Khẳng định: S + have/has + been + V_ing

    Ex: She has been running all day. (Cô ấy đã chạy liên tục cả ngày)

    • Phủ định: S + have/has + not + been + V_ing

    Ex: She has not been running all day. (Cô ấy không chạy liên tục cả ngày)

    • Nghi vấn: Has/ Have + S + been+ V_ing?
    • Ex: Has she been running all day? (Có phải cô ấy đã chạy liên tục cả ngày? )

    4.3 Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

    • Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một sự việc bắt đầu từ quá khứ và tiếp diễn đến hiện tại.

    Ex: She has been learning English for 6 years. (Cô ấy đã học tiếng Anh được 6 năm)

    • Diễn tả hành động vừa kết thúc với mục đích nêu lên tác dụng và kết quả của hành động ấy.

    Ex: I am exhausted because I have been working all day. (Tôi kiệt sức bởi vì tôi đã làm việc cả ngày)

    4.4 Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

    Các từ để nhận biết:

    • All day, all week, all month: cả ngày/ tuần/tháng
    • Since, for

    5. Thì quá khứ đơn– Simple Past5.1 Khái niệm

    Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

    5.2 Công thức thì quá khứ đơnLoại câu Đối với động từ thườngĐối với động từ “to be”Khẳng địnhS + V2/ed + OS + was/were + OPhủ địnhS + didn’t + V_inf + OS + was/were + not + ONghi vấnDid + S + V_inf + O?Was/were + S + O?Ví Dụ

    • I saw Peter yesterday.

    (Ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy Peter)

    • I didn’t go to school yesterday. 

    (Ngày hôm qua tôi đã không đi học)

    -Did you visit Mary last week? (Tuần trước bạn đến thăm Mary phải không ?)

    • I was tired yesterday. (Ngày hôm qua tôi đã rất mệt)
    • The supermarket was not full yesterday. (Ngày hôm qua, siêu thị không đông)
    • Were you absent yesterday? (Hôm qua bạn vắng phải không?

    5.3 Cách dùng thì quá khứ đơn

    • Diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

    Ex: I went to the “Trang Quynh” movie with my boyfriend 3 days ago (tôi đi xem phim “Trạng Quỳnh” với bạn trai vào 3 ngày trước)

    • Diễn tả thói quen trong quá khứ. 

    Ex: I used to go swimming with neighbor friends when I was young. (Lúc nhỏ tôi đã từng đi bơi với các bạn hàng xóm)

    • Diễn tả chuỗi hành động xảy ra liên tiếp

    Ex:  I got up, brushed my teeth and then had breakfast. (Tôi thức dậy, đánh răng rồi ăn sáng)

    • Dùng trong câu điều kiện loại 2

    Ex: If you studied hard, you could pass the entrance examination. (Nếu bạn học hành chăm chỉ, thì bạn đã đậu kỳ thi đại học)

    5.4 Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

    Các từ thường xuất hiện:

    • Ago: cách đây…
    • In…
    • Yesterday: ngày hôm qua
    • Last night/month/.. : tối qua, tháng trước/..

    6. Thì quá khứ tiếp diễn – Past Continuous6.1 Khái niệm

    Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đang diễn ra xung quanh một thời điểm trong quá khứ.

    6.2 Công thức thì quá khứ tiếp diễn

    • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O

    Ex: She was watching TV at 8 o’clock last night. (Tối hôm qua lúc 8 giờ cô ấy đang xem tv)

    • Phủ định: S + was/were + not + V_ing + O

    Ex: She wasn’t watching TV at 8 o’clock last night. (Tối hôm qua lúc 8 giờ cô ấy không xem tv)

    • Nghi vấn: Was/were + S + V_ing + O?

    Ex: Was she watching TV at 8 o’clock last night? (Có phải tối hôm qua lúc 8 giờ cô ấy đang xem TV?)

    6.3 Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

    • Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

    Ex: I was having dinner at 7 o’clock last night. (Tôi đang ăn tối lúc 7 giờ tối hôm qua)

    • Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xen vào (hành động xen vào thường được chia ở quá khứ đơn).

    Ex: I was watching TV when she called. (Trong khi đang xem TV thì cô ấy gọi)

    • Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.

    Ex: While Ellen was reading book, Tom was watching television. (Trong khi Ellen đang đọc sách thì Tom đang xem TV)

    6.4 Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

    Trong câu xuất hiện các từ:

    • At 5pm last Sunday
    • At this time last night
    • When/ while/ as
    • From 4pm to 9pm…

    7. Thì quá khứ hoàn thành – Past Perfect7.1 Khái niệm

    Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

    7.2 Công thức thì quá khứ hoàn thành

    • Khẳng định: S + had + V3/ed + O
    • Phủ định: S + had + not + V3/ed + O
    • Nghi vấn: Had + S + V3/ed + O?

    7.3 Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

    • Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm ở trong quá khứ.

    Ex: By 4pm yesterday she had left his house. (Cô ấy rời nhà trước 4 giờ hôm qua)

    • Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ. Hành động xảy ra trước dùng thì quá khứ hoàn thành – hành động xảy ra sau dùng thì quá khứ đơn.

    Ex: Before she went to bed, she had done her homework. (Trước khi cô ấy đi ngủ, cô ấy đã làm xong bài tập)

    • Dùng trong câu điều kiện loại 3

    Ex: If you had studied hard, you could have passed the entrance examination. (Nếu bạn học hành chăm chỉ, bạn đã đậu kỳ thi đại học)

    7.4 Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

    Trong câu chứa các từ:

    • By the time, prior to that time
    • As soon as, when
    • Before, after
    • Until then

    8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past Perfect Continuous8.1 Khái niệm

    Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động cũng xảy ra trong quá khứ.

    8.2 Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

    • Khẳng định: S + had been + V_ing + O

    Ex: He had been watching films. (Anh ấy đã đang xem phim)

    • Phủ định: S + had + not + been + V_ing + O

    Ex: He hadn’t been watching film. 

    • Nghi vấn: Had + S + been + V_ing + O? ​

    Ex: Had he been watching films? (Có phải anh ấy đã đang xem phim?)

    8.3 Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

    Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ.

    Ex: Sam gained weight because he had been overeating

          I had been thinking about that before you mentioned it

    8.4 Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

    Trong câu thường chứa:

    • Before, after
    • Until then
    • Since, for

    9. Thì tương lai đơn – Simple Future9.1 Khái niệm:

    Thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Simple future tense) được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

    9.2 Công thức thì tương lai đơn

    • Khẳng định: S + will/shall/ + V_inf + O
    • Phủ định: S + will/shall + not + V_inf + O
    • Nghi vấn: Will/shall + S + V_inf + O?

    9.3 Cách dùng thì tương lai đơn

    • Diễn tả một dự đoán nhưng không có căn cứ.

    Ex: I think It will rain. 

    • Diễn tả một quyết định đột xuất ngay lúc nói.

    Ex: I will bring coffee to you. 

    • Diễn tả lời ngỏ ý, một lời hứa, đe dọa, đề nghị.

    Ex: I will never speak to you again. 

    • Dùng trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại I.

    Ex: If you don’t hurry, you will be late.

    9.4 Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

    Trong câu thường có:

    • Tomorrow: ngày mai
    • in + thời gian
    • Next week/ month/ year: tuần tới/tháng/năm
    • 10 years from now

    @muncutee

    Xin 5* và ctlhn ạ. Chúc bn hc tốt~

    0
    2021-09-15T19:10:16+00:00

    -Các thì:

    +Hiện tại đơn: I/you/we/they+V1

    He/she/it+Vs,es

    nhận biết: often, usually, never, somtime, every day, week, afternoon

    +Hiện tại tiếp diễn: am/is/are+Ving

    nhận biết: now, at present, at the monment,V!, to day,…

    +Tương lai: will+V1

    nhận biết: next, tonight, tomorrow,…

    +Quá khứ: V2/ed

    nhận biết: last, ago, yesterday,…

    -Công thức: 

    +To V

    would you like

    need

    want

    want+tính ngữ+to V

    want+tính ngữ+not to V

    learn

    learn how

    have/has

    hope

    prefer

    it take+tính ngữ+time+to V (not to V)

    tell/ask

    don’t forget=remember

    chủ ngữ+tobe+adj

    happy

    told

    =>+to V

    +Ving

    enjoy/like/love

    hate

    dislike

    practise

    what/how about

    be interested in

    prefer+Ving+to Ving

    be/get uesed to

    chủ ngữ+spend+time+ Ving

    => +Ving

    + V1

    can

    will

    must

    should

    ought to

    make+tính ngữ+V1

    keep+tính ngữ+V1

    help+tính ngữ+V1

    see/watch+tính ngữ+V1

    had better

    let’s

    why don’t we/you

    => +V1(nguyên mẫu)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )