lim (x->1) $\frac{\sqrt[m]{x} – 1}{\sqrt[n]{x} – 1 }$

Question

lim (x->1) $\frac{\sqrt[m]{x} – 1}{\sqrt[n]{x} – 1 }$

in progress 0
Valentina 7 ngày 2021-12-03T12:55:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:57:16+00:00

  Bạn xem tạm cách này cho nhanh nhé

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

   

  0
  2021-12-03T12:57:25+00:00

  Ta có

  $\underset{x \to 1}{\lim} \dfrac{\sqrt[m]{x} – 1}{\sqrt[n]{x} – 1} = \underset{x \to 1}{\lim} \dfrac{(x-1)(\sqrt[n]{x^{n-1}} + \sqrt[n]{x^{n-2}} + \cdots + \sqrt[n]{x} + 1)}{(x-1)(\sqrt[m]{x^{n-1}} + \sqrt[m]{x^{n-2}} + \cdots + \sqrt[m]{x} + 1)}$

  $= \underset{x \to 1}{\lim} \dfrac{\sqrt[n]{x^{n-1}} + \sqrt[n]{x^{n-2}} + \cdots + \sqrt[n]{x} + 1}{\sqrt[m]{x^{n-1}} + \sqrt[m]{x^{n-2}} + \cdots + \sqrt[m]{x} + 1}$

  $= \dfrac{n}{m}$

  Vậy 

  $\underset{x \to 1}{\lim} \dfrac{\sqrt[m]{x} – 1}{\sqrt[n]{x} – 1} = \dfrac{n}{m}$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )