lớp 4a có 45 em,cuối năm học đc xếp thành 3 loại :1/3 số em của lớp đạt loại giỏi ,2/5 số em của lớp đại loại giải khá,còn lại là học sinh trung bình

Question

lớp 4a có 45 em,cuối năm học đc xếp thành 3 loại :1/3 số em của lớp đạt loại giỏi ,2/5 số em của lớp đại loại giải khá,còn lại là học sinh trung bình .Hỏi lớp có bao nhiêu em học sinh xếp loại trung bình.

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-02T23:02:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T23:03:02+00:00

  Phân số chỉ số em của lớp đạt loại giỏi và số em của lớp đại loại giải khá là :

  `1/3 + 2/5 = 11/15`

  Phân số chỉ số em của lớp đạt loại trung bình là :

  `1 – 11/15 = 4/15`

  Số em học sinh xếp loại trung bình là :

  `45 × 4/15 = 12 (học sinh)`

  Đáp số : `12 học sinh`

  0
  2021-10-02T23:03:12+00:00

  Đáp án:

  `12` học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Lớp 4A có số học sinh giỏi là:

     `45×1/3=15` (học sinh)

  Lớp 4A có số học sinh khá là:

     `45×2/5=18` (học sinh)

  Lớp 4A có số học sinh trung bình là:

     `45-15-18=12` (học sinh)

             Đáp số: `12` học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )