lớp 4a trồng ít hơn lớp 4b 60 cây . biết 9 lần số cây lớp 4a trồng được 5 lần số cây lớp 4b trồng được

Question

lớp 4a trồng ít hơn lớp 4b 60 cây . biết 9 lần số cây lớp 4a trồng được 5 lần số cây lớp 4b trồng được

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-07T15:23:35+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T15:24:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `9` lần số cây lớp `4a` trồng được `5` lần số cây lớp `4b` trồng được

  => Số cây lớp `4a` trồng được bằng `9/5` số cây lớp `4b` trồng được

  Ta có sơ đồ:

  Lớp `4a:` ║—-║—-║—-║—-║—-║—-║—-║—-║—-║              Tổng`:60` cây

  Lớp `4b:` ║—-║—-║—-║—-║—-║

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `9 – 5 = 4 ( phần )`

  Số cây của lớp 4a trồng được là:

  `60 : 4 × 9 = 135 ( cây )`

  Số cây lớp 4b trồng được là:

  `135 – 60 = 75 ( cây )`

  Đáp số: Lớp `4a: 135` cây

               Lớp `4b: 75` cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )