lớp 5A có 17 bạn nữ 15 bạn nam hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp

Question

lớp 5A có 17 bạn nữ 15 bạn nam hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-05T18:34:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:36:08+00:00

  Số học sinh cả lớp là:

  17+15=32(học sinh)

  Số học sinh nữ chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

  17:32=53,125%

  Đ/S:53,125%

   

  0
  2021-09-05T18:36:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số học sinh cả lớp là:

  `17+15=32(bạn)`

  Số học sinh nữ chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

  `17:32=0,53125`

  `0,53125=53,125%`

  Đáp số:`53,125%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )