Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó có số học sinh trung bình chiếm 75%, số học sinh khá chiếm 15% còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của lớp

Question

Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó có số học sinh trung bình chiếm 75%, số học sinh khá chiếm 15% còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của lớp 5A

in progress 0
Caroline 6 ngày 2021-12-03T21:35:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:36:04+00:00

  Số học sinh giỏi của lớp 5A chiếm số phần trăm của lớp:

         100% – 75% – 15% = 10%

  Số học sinh giỏi của lớp 5A:

         40 : 100 × 10 = 4 ( học sinh )

  0
  2021-12-03T21:36:11+00:00

  Số học sinh giỏi là

  40:100x(100-75-15)=4(học sinh)

                                  Đ/S:4 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )