Lớp 5A tham gia học may, này thứ nhất có 1/6 số học sinh của lớp và 2 em tham gia, ngày thứ 2 có 1/4 số em còn lại và 1 em tham gia, ngày thứ 3 có 2/5

Question

Lớp 5A tham gia học may, này thứ nhất có 1/6 số học sinh của lớp và 2 em tham gia, ngày thứ 2 có 1/4 số em còn lại và 1 em tham gia, ngày thứ 3 có 2/5 số còn lại sau 2 ngày và 3 em tham gia. Ngày thứ tư có 2/5 số còn lại sau 2 ngày và 1 em tham gia. Cuối cùng còn lại 5 em chưa tham gia. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-10-16T12:22:57+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:24:08+00:00

  `#Kray`

  Nếu ngày thứ tư chỉ còn `1/3` số người còn lại thì số học sinh chưa tham gia là :

  `5 +1 =6 ( người )`

  Phân số thay cho `6` người là :

  `3/3 -1/3 = 2/3 ( chỗ còn lại )`

  Số người còn lại là :

  `6 : 2/3 = 9 ( người )`

  Nếu ngày thứ `3` chỉ tham gia `2/5` số người thì chỗ còn lại là :

  `9 + 3 = 12 ( người )`

  Phân số thay cho 12 người là :

  `5/5 – 2/5 = 3/5` ( số người )

  Số người còn lại lần này là :

  `12 : 3/5 = 20 ( người )`

  Nếu ngày thứ thứ hai chỉ có `1/4` số người thì số người còn lại là :

  `20 + 1 = 21 ( người )`

  Phân số thay cho `21` người là :

  `4/4 -1/4 = 3/4` ( số người )

  Số còn lại lần này là :

  `21 : 3/4 = 28 ( người )`

  Nếu ngày thứ nhất chỉ có `1/6` người thì số người còn lại là :

  `28 + 2 = 30 ( người )`

  Phân số thay cho `30` người là :

  `6/6-1/6=5/6` ( số người )

  Số học sinh có tất cả là :

  `30 : 5/6 =36` ( người )

          Đáp số : `36` học sinh 

   

  0
  2021-10-16T12:24:31+00:00

  Đáp án:

   `↓`

  Giải thích các bước giải:

   Sửa đề:  …Ngày thứ 3 có 2/5 số còn lại sau 2 ngày và 2 em tham gia…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )