Lớp 5b có 36 bạn, trong đó có 16 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu số phần trăm số bạn lớp em ?

Question

Lớp 5b có 36 bạn, trong đó có 16 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu số phần trăm số bạn lớp em ?

in progress 0
Quinn 2 ngày 2021-12-07T16:37:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T16:38:18+00:00

  Đáp áns

  số bạn nam trong lớp là :

  36-16=20 (bạn )

  bạn nam chiếm số phần trăm bạn trong lớp là:

  (20/36)*100%=55%

  0
  2021-12-07T16:38:40+00:00

  $\text { Đáp án: }$

            $\text {Trong lớp 5b số bạn nam là:}$

                       $36 – 16 = 20 (bạn)$

  Số bạn nam chiếm số phần trăm số bạn lớp em là:

                     $\frac {20 × 100}{36}$ $=$ $\text { 55,55… (phần trăm)}$

                          $\text {Đáp số: 55,55… %.}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )