lớp 6/6 có 38 học sinh, nữ chiếm 25 học sinh.Hỏi nữ chiếm bao nhiêu phần trăm

Question

lớp 6/6 có 38 học sinh, nữ chiếm 25 học sinh.Hỏi nữ chiếm bao nhiêu phần trăm

in progress 0
aikhanh 1 giờ 2021-09-07T08:15:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:17:02+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Số học sinh nữ chiếm số phần trăm so với số học sinh cả lớp là :}`

      `(25)/(38)xx100%≈65,8%` `\text{( số học sinh cả lớp )}`

            `\text{Đáp số : 65,8%}`

   

  0
  2021-09-07T08:17:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Nữ chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là:
  `25:38≈0,6578≈65,78%`
  Đáp số:`65,78%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )