lớp 6A có 40 học sinh.Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 2/5 số học sinh giỏi.Còn lại là học sinh khá. a)Tính

Question

lớp 6A có 40 học sinh.Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp.
Số học sinh trung bình bằng 2/5 số học sinh giỏi.Còn lại là học sinh khá.
a)Tính số học sinh giỏi,khá và trung bình của lớp 6A.
b) tính tỉ số phần trăm của học sinh khá so với số học sinh cả lớp.

in progress 0
Arya 2 tuần 2021-09-12T23:08:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:09:30+00:00

                                    Giải

   a) Số học sinh giỏi là :

            `40 . 25% = 10` (học sinh)

     Số học sinh trung bình là :

            `10 . 2/5 = 4` (học sinh)

    Số học sinh khá là :

            `40 – (10 + 4) = 26` (học sinh)

  b) Tỉ số phần trăm học sinh khá với học sinh cả lớp là :

             `25 : 40 = 0,65 = 165%`

   

  0
  2021-09-12T23:09:40+00:00

  a)Số học sinh giỏi lớp 6A:

  40*25%=10(HS)

  Số học sinh trung bình lớp 6A:

  10*2/5=4(HS)

  Số học sinh trung bình lớp 6A:

  40-14=26(HS)

  b)Tỉ số phần trăm của học sinh khá so với cả lớp:

  4/40=10%

  Nhớ vote 5* và ctlhn nhé!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )