Lớp bốn a và lớp bốn bê chồng được 375 cây lớp 4A có 38 học sinh lớp bốn bê có 37 học sinh hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây học sinh trồng như thế

Question

Lớp bốn a và lớp bốn bê chồng được 375 cây lớp 4A có 38 học sinh lớp bốn bê có 37 học sinh hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây học sinh trồng như thế

in progress 0
Athena 58 phút 2021-10-10T15:45:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T15:47:11+00:00

  số học sinh cả 2 lớp có  là:

  38 + 37 = 75 ( học sinh )

  số cây 1 học sinh trồng được là:

  375 : 75 = 5 ( cây )

  số cây lớp 4A trồng được là:

  38 x 5 = 190 ( cây )

  số cây lớp 4B trồng được là:

  37 x 5 = 185 ( cây )

  Đáp số: 4A : 190 cây

               4B : 185 cây

  0
  2021-10-10T15:47:28+00:00

  Cả 2 lớp có số học sinh là:

       38 + 37 = 75 ( học sinh )

  Mỗi học sinh trồng được số cây là:

        375 : 75 = 5 ( cây )

  Lớp 4A trồng được số cây là:

            38 x 5 = 190 ( cây )

  Lớp 4B trồng được số cây là:

           37 x 5 = 185 ( cây )

                     Đáp số: 4A : 190 cây

                                  4B : 185 cây

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )