lựa chọn 1 trong các tình huống trong bài học (sgk tr.142) hãy viết 1 bản thông báo

Question

lựa chọn 1 trong các tình huống trong bài học (sgk tr.142) hãy viết 1 bản thông báo

in progress 0
Athena 1 năm 2021-07-25T01:38:03+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:39:11+00:00

                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                            ……………, ngày…… tháng…..năm 2005

  Tên văn bản (ghi chính giữa và thường dùng chữ đâm hoặc in hoa)
  Bản thông báo
  (Về việc…………..)
  Người hoặc cơ quan nhận bản tường trình:
  Kính gửi: ………………………………………………………………
  Nội dung thông báo: Ghi cụ thể, chính xác những điều cần thông báo cho người nhận biết. Ví dụ địa điểm,
  thời gian, nội dung cần thực hiện…
  Kết thúc: Theo đúng những quy định về thủ tục hành chính: họ tên, chức vụ người gửi thông báo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )