lúc 5 giờ 30 phút một ca nô khổi hành tự A. khi đến B, Ca nô nghỉ 2 giờ15 phút rồi trở về A lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày. hỏi từ A đến B dài bao nhiêu

Question

lúc 5 giờ 30 phút một ca nô khổi hành tự A. khi đến B, Ca nô nghỉ 2 giờ15 phút rồi trở về A lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày. hỏi từ A đến B dài bao nhiêu Km? Biết vận tốc của ca nô là 24,3km/giờ và vận tốc dòng nước là 2.7km/giờ. biết dòng nước xuôi dòng từ A đến B.

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-08-23T05:47:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:48:07+00:00

  Thời gian ca nô đi xuôi dòng và đi ngược dòng (không nghỉ) là:

     13 giờ 45 phút – 5 giờ 30 phút – 2 giờ 15 phút = 6 giờ 15 phút = 6

  Vận tốc ca nô xuôi dòng là:

    24,3 + 2,7 = 27 (km/giờ)

  Tỉ số giữa vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là:

    27 : 21,6 = 5/4

  =>tỉ số giữa thời gian xuôi dòng và ngược dòng là: 4/5

  Thời gian ca nô chạy xuôi dòng là:

    6: (5 + 4) × 4 =8/3(giờ)

  Quãng sông AB là:

    27 × 8/3= 72 (km)

                   Đáp số:72km

   

  0
  2021-08-23T05:48:45+00:00

  Đáp án:72km

  Giải thích các bước giải:

   Bài làm

  Thời gian ca nô đi xuôi dòng và đi ngược dòng (không nghỉ) là:

     13 giờ 45 phút – 5 giờ 30 phút – 2 giờ 15 phút = 6 giờ 15 phút = 6

  Vận tốc ca nô xuôi dòng là:

    24,3 + 2,7 = 27 (km/giờ)

  Tỉ số giữa vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là:

    27 : 21,6 = 5/4

  =>tỉ số giữa thời gian xuôi dòng và ngược dòng là: 4/5

  Thời gian ca nô chạy xuôi dòng là:

    6: (5 + 4) × 4 =8/3(giờ)

  Quãng sông AB là:

    27 × 8/3= 72 (km)

                   Đáp số:72km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )