lúc 6h một xe đi từ thành phố về đồng nai với vận tốc 80km/h.vào lúc 7h một xe đi từ đồng nai về thành phố với vân tôc 40 km/h biết đồng nai cách tp 2

Question

lúc 6h một xe đi từ thành phố về đồng nai với vận tốc 80km/h.vào lúc 7h một xe đi từ đồng nai về thành phố với vân tôc 40 km/h biết đồng nai cách tp 200km
a) chọn gốc tọa độ tại tp lập pt chuyển động 2 xe? tìm vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau
b)chọn gốc tọa độ tại đồng nai lập pt chuyển động 2 xe? tìm vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau
c)lấy pt a tìm khoảng cách 2 xe sau 8h
d)tại thời điểm nào 2 xe cách nhau 60km

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-09-06T14:22:03+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T14:23:59+00:00

  a. Chọn gốc toạ độ tại TP, chiều dương từ TP về Đồng Nai, mốc thời gian lúc 7h.

  Trong 1h, xe đi từ TP đi được: 1.80 = 80 (km).

  Phương trình chuyển động của xe đi từ TP là: 

           $x_1 = 80 + 80t$ 

  Phương trình chuyển động của xe đi từ Đồng Nai là: 

           $x_2 = 200 – 40t$ 

  Hai xe gặp nhau khi $x_1 = x_2$ nên ta có: 

  $80 + 80t = 200 – 40t \to t = 1$ 

  Vậy hai xe gặp nhau lúc 8h, gặp ở điểm cách TP: $80 + 80.1 = 160 (km)$ 

  b. Chọn gốc tọa độ tại Đồng Nai, chiều dương từ Đồng Nai về TP, gốc thời gian lúc 7h. 

  Phương trình chuyển động của xe đi từ Đồng Nai là: $x_1 = 40t$ 

  Phương trình chuyển động của xe đi từ TP là: $x_2 = 200 – (80 + 80t) = 120 – 80t$ 

  Hai xe gặp nhau khi $x_1 = x_2$ hay: 

  $40t = 120 – 80t \to t = 1$ 

  Vậy hai xe gặp nhau lúc 8h, gặp tại điểm cách Đồng Nai một đoạn: 40.1 = 40 (km). 

  c. Lúc 8h, hai xe gặp nhau nên khoảng cách hai xe là 0km. 

  d. Lấy pt như ở câu a) hai xe cách nhau 60km thì: 

  $|x_1 – x_2| = 60$
  $\to |80 + 80t – (200 – 40t| = 60$

  $\to |120t – 120| = 60$ 

  Khi đó: 

  *) $120t – 120 = 60 \to t = 1,5$ 

  *) $120t – 120 = – 60 \to t = 0,5$
  Vậy hai xe cách nhau 60km tại thời điểm 8h 30′ hoặc 7h 30′.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )