Lúc 7 giờ sáng một ô tô xuất phát từ tỉnh A đến B với vận tốc 60km/h Nữa giờ sau một ô tô khác xuất phát từ tỉnh B đến A với vận tốc 40km/h coi đường

Question

Lúc 7 giờ sáng một ô tô xuất phát từ tỉnh A đến B với vận tốc 60km/h Nữa giờ sau một ô tô khác xuất phát từ tỉnh B đến A với vận tốc 40km/h coi đường đi giữa hai tỉnh là đường thẳng, cách nhau 180km và các ô tô chuyển động thẳng đều
a) Lập pt chuyển động thẳng đều
b) Xác định vị trí thời điểm mà hai xe gặp nhau
c) Xác định các thời điểm mà các xe đi đến nơi đã định

in progress 0
Katherine 4 tuần 2021-09-06T14:14:36+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T14:15:38+00:00

  Đáp án:

   b. Hai xe gặp nhau lúc 9h 00′, tại điểm cách A 120 km. 

   c. Xe đi từ A đến B lúc 10h 00′ sáng; 

       Xe đi từ B đến A lúc 12h 00′ sáng.

  Giải thích các bước giải:

   a. Trong $30′ = \dfrac{1}{2}h$, xe đi từ tỉnh A đi được một đoạn: 

  $s = \dfrac{1}{2}.60 = 30 (km)$ 

  Chọn mốc toạ độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 7h 30′.

  Phương trình chuyển động của xe đi từ A là: 

        $x_1 = 30 + 60t$ 

  Phương trình chuyển động của xe đi từ B là: 

        $x_2 = 180 – 40t$ 

  b. Hai xe gặp nhau khi $x_1 = x_2$ hay: 

  $30 + 60t = 180 – 40t \to t = 1,5$ 

  Vậy hai xe gặp nhau sau 1,5h tính từ gốc thời gian 7h 30′ nên gặp nhau lúc 9h00′. Điểm gặp nhau cách A một đoạn: 

  $x_1 = 30 + 60.1,5 = 120 (km)$
  c. Thời gian xe đi từ A đến B là: 

  $t_1 = \dfrac{s}{v_1} = \dfrac{180}{60} = 3 (h)$. 

  Vậy xe đi từ A đến B sau 3h kể từ lhi xuất phát, tức là đến B lúc 10h sáng. 

  Thời gian xe đi từ B đến A là: 

  $t_2 = \dfrac{s}{v_2} = \dfrac{180}{40} = 4,5 (h)$ 

  Vậy xe đi từ B đến A sau 4,5h kể từ khi nó xuất phát, tức là đến A lúc 12h00′ sáng.

  0
  2021-09-06T14:16:05+00:00

  Chọn trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng nối A, B; gốc tọa độ O tại A; chiều dương từ A đến B. Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc 7 giờ sáng.

        Với xe xuất phát từ A: x01 = 0; v1 = 60 km/h; t01 = 0.

              Với xe xuất phát từ B: x02 = 180 km; v2 = – 40 km/h; t02 = 0,5 h.

  a) Phương trình tọa độ của hai xe:

              x1 = x01 + v1(t – t01) = 60t                                (1)

                          x2 = x02 + v2(t – t02) = 180 – 40(t – 0,5)          (2)

  b) Xác định vị trí và thời điểm mà hai xe gặp nhau.

  Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2 ð 60t = 180 – 40(t – 0,5)

        delta t = 2 (h); thay t vào (1) hoặc (2) ta có x1 = x2 = 120 km. 

  Vậy hai xe gặp nhau sau 2 giờ kể từ lúc 7 giờ sáng, tức là lúc 9 giờ sáng và vị trí gặp nhau cách A 120 km.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )