lúc 7 h, mội người ở A chuyển động với v =36km/h đuổi theo người ở B với v =5m/s . Biết AB bằng 18km. Viết phương trình chuyển động của 2 người . lúc

Question

lúc 7 h, mội người ở A chuyển động với v =36km/h đuổi theo người ở B với v =5m/s . Biết AB bằng 18km. Viết phương trình chuyển động của 2 người . lúc mấy giờ và ở đâu 2 người đuổi kịp nhau

in progress 0
Arya 6 ngày 2021-12-04T17:50:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:52:04+00:00

  Phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng đều:
  \(x = {x_0} + vt\)
  Chọn trục toạ độ trùng với đường thẳng nối A với B; gốc toạ độ tại A, chiều dương là chiều chuyển động của hai người; gốc thời gian là lúc 7h.
  + Người xuất phát từ A:
  \(\left\{ \matrix{
  {x_{0A}} = 0 \hfill \cr
  {v_A} = 36km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {x_A} = 36t\,\,\left( {km} \right)\)
  + Người xuất phát từ B:
  \(\left\{ \matrix{
  {x_{0B}} = 18km \hfill \cr
  {v_B} = 5m/s = 18km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {x_B} = 18 + 18t\,\,\left( {km} \right)\)
  + Hai người đuổi kịp nhau khi:
  \(\eqalign{
  & {x_A} = {x_B} \Leftrightarrow 36t\, = 18 + 18t \Rightarrow t = 1\,\left( h \right) \cr
  & \Rightarrow {x_A} = {x_B} = 36.1 = 36km \cr} \)
  Hai người đuổi kịp nhau lúc 8h (7h + 1h = 8h) tại vị trí cách A 36km

  0
  2021-12-04T17:52:38+00:00

  Đáp án:

  đổi 5m/s=18km/h

  ptcđ: A:36t; B:18+18t

  2 người đuổi kịp nhau<-> A=B

  <->36t=18+18t ->t=1h

  vậy 2 người gặp nhau lúc 8h cách a 36km

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )