Lúc 7h 2 xe khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều nhau.Xe 1 đi được từ A với vận tốc 18km/h,lên dốc chậm dần đều với gia tốc 0,2m/s.Xe t2 đi từ B với v

Question

Lúc 7h 2 xe khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều nhau.Xe 1 đi được từ A với vận tốc 18km/h,lên dốc chậm dần đều với gia tốc 0,2m/s.Xe t2 đi từ B với vận tốc 5,4km/h,xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc 20m/s.Cho AB=130m
a) Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau
b) Tính S đi được cho đến khi gặp nhau

in progress 0
Gianna 1 tuần 2021-09-02T13:14:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:15:52+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.t = 3,31s\\
  b.\\
  {s_1} = 15,46m\\
  {s_2} = 114,54m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Chọn gốc tọa độ tại A

  Gốc thời gian là lúc 2 xe chuyển động

  Chiều dương từ A đến B

  Phương trình chuyển động của xe 1 là:

  \({x_1} = {x_{01}} + {v_{01}}t + \dfrac{1}{2}{a_1}{t^2} = 0 + 5t + \dfrac{1}{2}.( – 0,2).{t^2} = 5t – 0,1{t^2}\)

  Phương trình chuyển động của xe 1 là:

  \d{x_2} = {x_{02}} + {v_{02}}t + \dfrac{1}{2}{a_2}{t^2} = 130 – 1,5t + \dfrac{1}{2}( – 20){t^2} = 130 – 1,5t – 10{t^2}\)

  Khi hai xe gặp nhau là:

  \(\begin{array}{l}
  {x_1} = {x_2}\\
  5t – 0,1{t^2} = 130 – 1,5t – 10{t^2}\\
   \Rightarrow 9,9{t^2} + 6,5t – 130 = 0\\
   \Rightarrow t = 3,31s
  \end{array}\)

  b.

  Quảng đường xe 1 đi được đến khi gặp nhau là:

  \({s_1} = {x_1} = 5.3,31 – 0,1.3,{31^2} = 15,46m\)

  Quảng đường xe 2 đi được đến khi gặp nhau là:

  \({s_2} = AB – {s_1} = 130 – 15,46 = 114,54m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )