lúc 8 giờ 2 xe xuất phát cùng lúc từ 2 điểmA, B cách nhau 75 km . Xe B chạy về A với vận tốc VB còn xe A chạy về B với vận tốc 35km/ giờ .tính vận tố

Question

lúc 8 giờ 2 xe xuất phát cùng lúc từ 2 điểmA, B cách nhau 75 km . Xe B chạy về A với vận tốc VB còn xe A chạy về B với vận tốc 35km/ giờ .tính vận tốc xe B, biết :
Hai xe gặp nhau lúc 9h 30′
hai xe gặp tại điểm cách xe B 40km

in progress 0
aihong 2 tuần 2021-09-08T14:07:33+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:08:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  lưu ý : h là giờ 

  a) 2 xe gặp nhau lúc 9h30 nên thời gian 2 xe đi từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau là:

  $9h30 – 8h = 1h30 = 1,5h$

  Quãng đường từ A về B đi được là:

  $1,5 × 35 = 52,5 (km)$

  Quãng đường từ B về A đã đi là:

  $75 – 52,5 = 22,5 (km)$

  Vận tốc của xe đi từ B là:

  $22,5 : 1,5 = 15(km/h)$

  b) 2 xe gặp nhau tại điểm cách B 40km nên quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là:

  $75 – 40 = 35 (km)$

  Thời gian từ lúc 2 xe xuất phát → lúc gặp nhau là:

  $35 : 35 = 1 (h)$

  Vận tốc của xe đi từ B là:

  $40 : 1 = 40 (km/h)$

  0
  2021-09-08T14:09:06+00:00

  Đáp án:

   $v_B = 15km/h$
  $v_B’ = 40km/h$

  Giải thích các bước giải:

   *) Hai xe gặp nhau lúc 9h30′ nghĩa là chúng chuyển động được 1,5h. 

  Quãng đường xe A đi được: 

  $x_A = 35.1,5 = 52,5km$ 

  Quãng đường đi được của xe B là: 

  $x_B = 1,5.v_B$ 

  Hai xe gặp nhau và đi ngược chiều nhau nên: 

  $x_A + x_B = 75$ 

  $<=> 52,5 + 1,5v_B = 75$ 

  $<=> v_B = 15$ 

  Vậy vận tốc xe đi từ B là $v_B = 15km/h$ 

  *) Hai xe gặp nhau tại điểm cách B 40km: 

  Quãng đường xe đi từ A đi được 

  $s_A’ = 75 – 40 = 35km$ 

  Thời gian xe đi từ A đã đi: 

  $t_A’ = \frac{s_A’}{v_A} = \frac{35}{35} = 1h$ 

  Vận tốc xe đi từ B lúc này là: 

  $v_B’ = \frac{s_B’}{t} = \frac{40}{1} = 40km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )