Lúc 8h, người thứ nhất đi từ A và đến B lúc 12h. Lúc 8h30′, người thứ hai đi từ A đến B lúc 11h30′. Hỏi người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất lúc mấy

Question

Lúc 8h, người thứ nhất đi từ A và đến B lúc 12h. Lúc 8h30′, người thứ hai đi từ A đến B lúc 11h30′. Hỏi người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất lúc mấy giờ?

in progress 0
aikhanh 1 giờ 2021-09-07T08:15:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:16:13+00:00

  Thời gian người thứ nhất đi trước người thứ hai là:

  8 giờ 30 phút – 8 giờ = 30 phút = $\dfrac{1}{2}$ giờ

  Thời gian người thứ nhất đi từ A đến B là:

  12 giờ – 8 giờ = 4 giờ

  Trong 1 giờ, người thứ nhất đi được là:

  1 : 4 = $\dfrac{1}{4}$ (quãng đường)

  Thời gian người thứ hai đi từ A đến B là:

  11 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 3 (giờ)

  Trong 1 giờ, người thứ hai đi được là:

  1 : 3 = $\dfrac{1}{3}$ (quãng đường)

  Trong 30 phút người thứ nhất đi được là:

  $\dfrac{1}{4}$ × $\dfrac{1}{2}$ = $\dfrac{1}{8}$ (quãng đường)

  Thòi gian để người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất là

  $\dfrac{1}{8}$ : ($\dfrac{1}{3}$ – $\dfrac{1}{4}$) = $\dfrac{3}{2}$ (giờ) = 1 giờ 30 phút

  Thời điểm người thứ hai đuổi kịp người nhất là:

  8 giờ 30 phút + 1 giờ 30 phút = 10 giờ

  ĐS: 10 giờ

  0
  2021-09-07T08:16:57+00:00

  Thời gian người thứ nhất đi là:

       12h-8h=4h

  Mỗi giờ người thứ nhất đi được số phần đường là:

       1:4=1/4(quãng đường)

  Thời gian người thứ hai đi là:

       11h30-8h30=3h

  Mỗi giờ người thứ hai đi được số phần đường là:

        1:3=1/3(quãng đường)

  Người thứ nhất đi trước người thứ hai số giờ là:

        8h30-8h=30p=1/2h

  1/2 giờ người thứ nhất đi được số phần đường là:

        1/4×1/2=1/8(quãng đường)

  Mỗi giờ người thứ hai rút ngắn quãng đường so với người thứ nhất là:

        1/3-1/4=1/12(quãng đường)

  Thời gian để người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất là:

        1/8:1/12=1,5h=1h30

  Người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất lúc:

     8h30+1h30=10h

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )