Lúc 9h, 2 ô tô khởi hành từ 2 địa điểm A và B cách nhau 96km đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36 km/h. Vận tốc của xe đi từ B là 28km/h.

Question

Lúc 9h, 2 ô tô khởi hành từ 2 địa điểm A và B cách nhau 96km đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36 km/h. Vận tốc của xe đi từ B là 28km/h.
a) Tính khoảng cách của 2 xe lúc 10h
b) Xác định vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau

in progress 0
Samantha 4 ngày 2021-12-05T18:17:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T18:18:07+00:00

  Đáp án:

   a. Δs = 32km         b. t = 11h30′

  Giải thích các bước giải:

   a. Khoảng cách của 2 xe lúc 11h là:
  $\begin{array}{l}
  \Delta s = s – {s_1} – {s_2} = s – {v_1}t’ – {v_2}t’\\
   \Leftrightarrow \Delta s = 96 – 36.1 – 28.1 = 32km
  \end{array}$

   b. Thời điểm 2 xe gặp nhau là:
  $t = \dfrac{s}{{{v_1} + {v_2}}} = \dfrac{{96}}{{36 + 28}} = 1,5h$

   Hai xe gặp nhau lúc:
  $10 + 1,5 = 11,5h = 11h30’$

  0
  2021-12-05T18:18:47+00:00

  Đáp án: a,32km

  b,1,5h;42km;54km

  Giải thích các bước giải:

  a,thời gian 2 xe đi

  t=10-9=1(h)

  xe A đi đc

  S1=v1.t=36.1=36(km)

  xe B đi đc

  S2=v2.t=28.1=28(km)

  khoảng cách 2 xe là

  S-(S1+S2)=96-(28+36)=32(km

  b, gọi thời gian đi đến khi gặp là t’

  ta có pt

  v1.t’+v2.t’=96

  <=> t’= $\frac{96}{36+28}$ =1,5(h)

  vị trí gặp cách A

  v1.t’=54(km)

  cách B

  v2.t’=42(km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )