Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 2 m/s^2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3 m/s^2. Hỏi lực F truyền cho vật khối lượng m = m1

Question

Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 2 m/s^2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3 m/s^2. Hỏi lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 một gia tốc là bao nhiêu?

in progress 0
Reese 1 tuần 2021-12-04T05:36:50+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:38:03+00:00

  Đáp án: 1,2 m/s^2

  Giải thích các bước giải: Ta có: F = ma \( \Rightarrow m = \frac{F}{a}\)

  Vật m1: \({m_1} = \frac{F}{{{a_1}}}\)

  Vật m2: \({m_2} = \frac{F}{{{a_2}}}\)

  Vật m = m1 + m2:

  \(m = \frac{F}{a} \Leftrightarrow {m_1} + {m_2} = \frac{F}{a} \Leftrightarrow \frac{F}{{{a_1}}} + \frac{F}{{{a_2}}} = \frac{F}{a} \Leftrightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{{{a_1}}} + \frac{1}{{{a_2}}} \Rightarrow a = 1,2\left( {m/{s^2}} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )