Lượng nước trong hạt tươi là 20%. Có 200 kg hạt tươi sau khi phơi khô nhẹ đi 30 kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô?

Question

Lượng nước trong hạt tươi là 20%. Có 200 kg hạt tươi sau khi phơi khô nhẹ đi 30 kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô?

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-02T15:00:14+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:01:37+00:00

  Lượng nước ban đầu chứa trong `200kg` tươi:

                        `200:100×20=40` (kg)

  Số lượng hạt phơi khô còn:

                        `200-30=170` (kg)

  Lượng nước còn lại trong `170kg` hạt đã phơi khô:

                         `40-30=10` (kg)

  Tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô:

                         `10:170×100=5,88%`

  0
  2021-09-02T15:02:03+00:00

  Lúc đầu lượng nước có trong 200kg hạt tươi đó là:

  `200` x `20 : 100 = 40`(kg)

  Sau khi phơi,số lượng hạt khô còn lại đó là :

  `200 – 30 = 170` ( kg )

  Số lượng nước có trong 170 kg hạt được phơi khô là :

  `40 – 30 = 10` ( kg )

  Tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô là :

  `10 : 170` × `100 = `5,882352941 ≈ 5,88 %`

  Đáp số : `5,88 %`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )