M=(căn a phần 2 trừ 1 phần 2 căn a) (a- căn a phần căn a + 1 trừ a + căn a phần căn a – 1) a, tìm đkxđ của M b, rút gọn M c,tìm giá trị cảu a để M=-4

Question

M=(căn a phần 2 trừ 1 phần 2 căn a) (a- căn a phần căn a + 1 trừ a + căn a phần căn a – 1)
a, tìm đkxđ của M
b, rút gọn M
c,tìm giá trị cảu a để M=-4

in progress 0
Caroline 4 tháng 2021-08-02T11:36:43+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:38:25+00:00

  Đáp án:

  c. a=4

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.DK:a > 0;a \ne 1\\
  b.M = \left( {\dfrac{{\sqrt a }}{2} – \dfrac{1}{{2\sqrt a }}} \right)\left( {\dfrac{{a – \sqrt a }}{{\sqrt a  + 1}} – \dfrac{{a + \sqrt a }}{{\sqrt a  – 1}}} \right)\\
   = \left( {\dfrac{{a – 1}}{{2\sqrt a }}} \right).\dfrac{{\left( {a – \sqrt a } \right)\left( {\sqrt a  – 1} \right) – \left( {a + \sqrt a } \right)\left( {\sqrt a  + 1} \right)}}{{\left( {\sqrt a  + 1} \right)\left( {\sqrt a  – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{\left( {\sqrt a  + 1} \right)\left( {\sqrt a  – 1} \right)}}{{2\sqrt a }}.\dfrac{{a\sqrt a  – a – a + \sqrt a  – a\sqrt a  – a – a – \sqrt a }}{{\left( {\sqrt a  + 1} \right)\left( {\sqrt a  – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{ – 4a}}{{2\sqrt a }}\\
   =  – 2\sqrt a \\
  c.M =  – 4\\
   \to  – 2\sqrt a  =  – 4\\
   \to \sqrt a  = 2\\
   \to a = 4\left( {TM} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )