[ mai mình kt rồi] tìm m để pẩbol y=2x^2-8x+4m-6 có đỉnh ai và hai điểm A(2;4) B(5;7) lập thành 3 điểm thẳng hàng

Question

[ mai mình kt rồi] tìm m để pẩbol y=2x^2-8x+4m-6 có đỉnh ai và hai điểm A(2;4) B(5;7) lập thành 3 điểm thẳng hàng

in progress 0
Adeline 8 phút 2021-09-09T11:43:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:45:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

  y=x ²-8x+4m-6

  y’= 2x-8=0

  ⇔x=4 => y= 4m-22

  => I(4, 4m-22)

  d y=ax+b qua A(2,4) và B(5,7)

  => 4=2a+b và 7=5a+b

  =>a=1,b=2

  => y=x+2

  I thuộc D => 4m-22=4+2=6=> m=7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )