Mark pháy football better than Tim. =>Tim doesn’t== Beckham was a very good football player. =>Beckha played=- how

Question

Mark pháy football better than Tim.
=>Tim doesn’t……………………
Beckham was a very good football player.
=>Beckha played…………….
how long have you played basketball ?
=>When …………….
choose A,B,C or D:
1.the person who makes sure that a game is played according to the rules is called a……..
A.coach B.referee C.Judge D.Player
2…………spectator sports in Britain are cricket and football
A.More popular B.the more popular C.Most popular D.the most popular
3………….are the olympic games held?-Every four years
A.When B.Where C.How long D.How often

in progress 0
Isabelle 30 phút 2021-09-16T03:09:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:10:59+00:00

  1. Tim doesn’t play football as good as Mark.

  2. Beckha played football very well.

  3. When did you last play basketball ?
  Choose :
  1. B ( Người điều khiển trò chơi đi theo đúng luật lệ là trọng tài )

  2. D ( So sánh hơn nhất )

  3. D ( Hỏi về làm một việc gì đó hay làm thường xuyên )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )