Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 16: Nowadays, teachers

Question

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 16: Nowadays, teachers should be a ____________ to help students study more easily instead of being the only knowledge provider as before.

A.
evaluator
B.
applicant
C.
facilitator
D.
developer

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-11T15:27:56+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:29:41+00:00

  Chọn câu C

  Dịch:

  Ngày nay, giáo viên nên là người hỗ trợ giúp học sinh học tập dễ dàng hơn thay vì chỉ là người cung cấp kiến thức như trước đây.

  0
  2021-09-11T15:29:54+00:00

  C. facilitator [n] cố vấn

  Ngày nay, giáo viên nên là một cố vấn để giúp học sinh học dễ dàng hơn thay vì chỉ là người truyền đạt kiến thức như trước đây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )