mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 5 nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 5 đơn vị thì được phân số mới bằng phân số 2/3 tìm phân số ban đầu

Question

mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 5 nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 5 đơn vị thì được phân số mới bằng phân số 2/3 tìm phân số ban đầu

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-06T18:07:16+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:09:08+00:00

  $#Dino$

  Gọi `x` là tử số của phân số đó `(x > 0)`

  Mẫu số của phân số đó là `x+5`

  Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm `5` đơn vị thì được phân số mới bằng phân số `2/3` ta có pt:

  `(x+5)/(x+10)=2/3`

  `⇔3(x+5)=2(x+10)`

  `⇔3x+15=2x+20`

  `⇔x=5(TM)`

  Vậy phân số đó là `5/(5+5)=5/10`

  0
  2021-09-06T18:09:12+00:00

  Đáp án:

   Gọi tử số của một phân số là x

  $đk : x > 0$

  Mà mẫu số của phân số đó lớn hơn 5 đơn vị , nên phân số đó là :

  $\dfrac{x}{x+5}$

  Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 5 đơn vị thì được phân số $\dfrac{2}{3}$ , ta có phương trình :

  $\dfrac{x+5}{x+5+5} =\dfrac{2}{3}$

  $\dfrac{x+5}{x+10} =\dfrac{2}{3}$

  $⇔\dfrac{3(x+5)}{3(x+10)} =\dfrac{2(x+10)}{3(x+10)}$

  $⇔3(x+5) = 2(x+10)$

  $⇔3x +15 =2x +20$

  $⇔3x -2x =20 -15$

  $⇔x =5 (TM)$

  Vậy phân số ban đầu là $\dfrac{5}{10}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )