Mấy anh/chị chuyên tin hoặc biết làm, giúp em với và làm chính xác nhé *Viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của

Question

Mấy anh/chị chuyên tin hoặc biết làm, giúp em với và làm chính xác nhé
*Viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của
một dãy số A. Độ dài của dãy A cũng được nhập từ bàn phím
Gợi ý: Học sinh có thể thực hiện trình tự các gợi ý hoặc tự viết ra theo hiểu biết của mình
– Khai báo tên chương trình
– Khai báo tên biến
– Bắt đầu thân chương trình
– Nhập độ dài của mảng (dãy số) A
– Cho vòng lặp chạy để nhập giá trị cho từ phần tử thứ nhất đến phần tử n
– Kết thúc chương trình
 Hãy dựa trên những dòng gợi ý viết thành câu lệnh tương ứng để hoàn thành chương
trình ?
* Đúng thì em vote 5* + cảm ơn, nhanh thì ctlhn

in progress 0
Aubrey 4 tháng 2021-08-17T13:19:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:21:01+00:00

  progam daysoA ;

  uses crt;

  var n,i:integer;

  a:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so phan tu cua day:’);readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘a[‘,i,’]=’);readln(a[i]);

  end.

  ( nghỉ lâu ngày kh đụng máy tính nên kh chắc có đúng kh nữa)

  0
  2021-08-17T13:21:08+00:00

  program oken;

  uses crt;

  var a: array [1..100] of integer;

        i,n:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so phan tu cua mang: ‘); readln(n);

  for i:=1 to n do

      begin

           write(‘a[‘,i,’]: ‘); readln(a[i]);

       end;

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )