mấy bạn làm cho minh bài soạn bài phát âm của A closer look 1 của unit 11 làm hết nhé ko chép mạng ,mạng spam nhé

Question

mấy bạn làm cho minh bài soạn bài phát âm của A closer look 1 của unit 11 làm hết nhé
ko chép mạng ,mạng spam nhé

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-09T02:19:38+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T02:21:28+00:00

   1, a. drive: drive a motorbike, drive a car, drive a bus, drive a train.

  b. ride: ride a horse, ride a bicycle, ride a motorbike, ride-a-car;

  c. fly: fly aspace ship, fly a plane, fly a balloon, fly a train;

  d. sail: sail a ship, sail a boat, sail a vessel, Gail a bus.

  e. pedal: pedal a bicycle, pedal a motorcycle, pedal a cydeboat, pedal an airplane.

  2, 

  a – 6.

  b – 3.

  c – 5.

  d – 4. 

  e – 2.

  f -1.

  3

  1. on

  2. on

  3. on

  4. in

  5. in, on

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )