mẹ hơn con 30 tuổi. Sau 3 năm nữa, tổng số tuổi của hai mẹ con 52 tuổi.Tính tuổi hiện nay của mỗi người

Question

mẹ hơn con 30 tuổi. Sau 3 năm nữa, tổng số tuổi của hai mẹ con 52 tuổi.Tính tuổi hiện nay của mỗi người

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-20T20:26:53+00:00 2 Answers 202 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-09-20T20:28:10+00:00

  Đáp án:

  người mẹ: 38 tuổi

  người con: 8 tuổi

  Giải thích các bước giải:

  mẹ hơn con 30 tuổi thì sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 30 tuổi.

  Sau 3 năm nữa người mẹ có số tuổi là

  (52+30):2=41(tuổi)

  Sau 3 năm nữa người con có số tuổi là

  52-41=11(tuổi)

  hiện nay người mẹ có số tuổi là

  41-3=38(tuổi)

  hiện nay người con có số tuổi là

  11-3=8(tuổi)

  Đ/S:người mẹ: 38 tuổi

        người con: 8 tuổi

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-20T20:28:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là:

  `52 – 3 × 2 = 46 ( tuổi)`

  Tuổi con hiện nay là:

  `text((46 – 30) : 2 = 8 ( tuổi )`

  Tuổi của mẹ hiện nay là:

  `text(46 – 2,5 = 38 ( tuổi )`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )