Miền nghiệm của bất phương trình x-y-11 bé hơn hoặc bằng 0 là A.miền chứa điểm O và bao gồm đường thẳng x-y-11=0 B miền chưa điểm O và không bao gồm

Question

Miền nghiệm của bất phương trình x-y-11 bé hơn hoặc bằng 0 là
A.miền chứa điểm O và bao gồm đường thẳng x-y-11=0
B miền chưa điểm O và không bao gồm đường thẳng x-y-11=0
C miền không chứa điểm O và bao gồm đường thẳng x-y-11=0
D miền không chứa điểm O và không bao gồm đường thẳng x-y-11=0

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-10-04T11:29:37+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-04T11:30:38+00:00

    Thử thay điểm (0;0) vào x-y-11 ta thấy 0-0-11=-11<0 (thoả mãn bất phương trình)

    Vậy miền nghiệm là miền chứa O và không chứa đường thẳng x-y-11=0.

    => chọn B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )