Mình mới học lập trình. Lập trình pascal easy thôi nha^^ Đề bài: Kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay ko

Question

Mình mới học lập trình. Lập trình pascal easy thôi nha^^
Đề bài: Kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay ko

in progress 0
Serenity 4 tuần 2021-07-10T11:44:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:46:07+00:00

  Cách 1:

  uses crt;
  var i,n:longint;
  begin 
  clrscr; 
     write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
     i:=2;
     while (n>1)and(n mod i<>0) do inc(i);
     if i=n then writeln(‘N la so nguyen to’) else
     writeln(‘N khong la so nguyen to’);
  readln
  end.

  Cách 2:

  uses crt;
  var i,n,d:longint;
  begin 
  clrscr; 
     write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
     for i:=1 to n do 
        if n mod i=0 then inc(d);
     if d=2 then writeln(‘N la so nguyen to’) else
     writeln(‘N khong la so nguyen to’);
  readln
  end.

  0
  2021-07-10T11:46:31+00:00

  uses crt;
  var n,i:longint;
  begin
  clrscr;
     readln(n);
     i:=2; 
     while (n>1) and (n mod i<>0) do i:=i+1;
     if i=n then writeln(n,’ la so nguyen to’)
     else writeln(n,’ khong phai so nguyen to’);
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )