Mn cho e hỏi: Làm sao để mình xác định được sản phẩm chính của một hidrocacbon? Cho ví dụ.

Question

Mn cho e hỏi:
Làm sao để mình xác định được sản phẩm chính của một hidrocacbon? Cho ví dụ.

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-08-09T10:47:30+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:48:45+00:00

  Một vài quy tắc ưu tiên:

  + Trong phản ứng thế halogen ($Cl_2$, $Br_2$) của ankan, nguyên tử halogen ưu tiên thế $H$ ở nguyên tử cacbon bậc cao nhất.

  VD: phản ứng thế $1:1$ $Cl_2$ + propan cho spc là propyl clorua.

  + Trong phản ứng cộng $HX$ vào liên kết bội, $X$ ưu tiên cộng vào $C$ không no có bậc cao nhất.

  VD: phản ứng cộng $HCl$ vào but-1-en cho spc là 2-clobutan.

  + Trong phản ứng tách $HX$ khỏi dẫn xuất halogen ($KOH$/ancol, $t^o$), ưu tiên tách $H$ của $C$ bậc cao nhất.

  VD: phản ứng tách $HBr$ khỏi 2-brombutan ưu tiên tạo but-2-en.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )