mn giải thích cho mình hiểu tại sao: AB ( $\frac{1}{tan 30 độ}$ -$\frac{1}{tan40 độ}$ )=89 sao ra được AB ≈ 164,7 m mong mn giải thik giùm mình ^_

Question

mn giải thích cho mình hiểu tại sao: AB ( $\frac{1}{tan 30 độ}$ -$\frac{1}{tan40 độ}$ )=89 sao ra được
AB ≈ 164,7 m mong mn giải thik giùm mình ^_^
“thank you very much “

in progress 0
Kennedy 13 phút 2021-09-16T08:35:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-16T08:36:22+00:00

    $AB(\dfrac{1}{tan30^o}-\dfrac{1}{tan40^o})=89$ 

    $\Leftrightarrow AB=89: (\dfrac{1}{tan30^o}-\dfrac{1}{tan40^o})$ 

    Bấm máy tính, ta có $AB\approx 164,72(m)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )