Mn giúp e 2 câu này với ạ e cảm ơn nhiều Câu1: Mô tả thuật toán theo yêu cầu (xác định INPUT, Câu1 và liệt kê ra từng bước thực hiện) nhập vào 2 cạnh

Question

Mn giúp e 2 câu này với ạ e cảm ơn nhiều
Câu1: Mô tả thuật toán theo yêu cầu (xác định INPUT, Câu1 và liệt kê ra từng bước thực hiện) nhập vào 2 cạnh của hình chữ nhật sau đó tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó
Câu2: Dựa vào thuật toán em vừa mô tả ở câu 1 viết thành chương trình bằng ngôn ngữ pascal

in progress 0
Lyla 4 tháng 2021-08-14T20:19:02+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:20:48+00:00

  Câu $1$

  $Input$ : chiều dài ,chiều rộng của hình chữ nhật

  $Output$ : chu vi P và diện tích $S$ của hình chữ nhật đó 

  Thuật toán 

  Bước $1$ : nhập a,b 

  Bước $2$ : gán $P<- 0; S<- 1$ 

  Bước $3$ : gán $P<-(a+b)*2; S=a*b;$

  Bước $4$ : in ra kết quả và kết thúc thuật toán

  Câu $2$ :

  *Chương trình 

  Program Hotboy ;

  Uses crt;

  Var a,b,S,P : real;

  Begin

  S:=0; P:=1;

  Write(‘nhap chieu dai va chieu rong’); Readln(a,b);

  S:=a*b; P:=(a+b)*2 ;

  Write(‘chu vi cua hinh chu nhat la. : ‘,P,’dien tich cua hinh chu nhat la. :’,S);

  Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )