Mn giúp e nha. Trận Chi lân,-xương giang(10/1827)dien ra như thế nào

Question

Mn giúp e nha. Trận Chi lân,-xương giang(10/1827)dien ra như thế nào

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-10-10T07:27:19+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:29:03+00:00

  Diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang (10/1427):

  – 8/10/1427, Liễu Thăng kéo quân vào nước ta, bị phục kích và giết ở ải Chi Lăng

  – Lương Minh lên thay, dẫn quân xuống Xương Giang; bị phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát

  – Khi nghe tin Liễu Thăng tử trận -> Mộc Thạnh rút quân về nước

  0
  2021-10-10T07:29:12+00:00

  – Hơn 10 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta.

  – Nghĩa quân tập trung tiêu diệt giặc.

  – Liễu Thăng tiến quân vào Chi Lăng và bị giết.

  – Lương Minh tiến quân xuống Xương Giang, bị quân ta phục kích và tiêu diệt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )