Mn giúp mik bài này vs nha Thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este của 1 axit đa chức với 1 ancol đơn chức cần 5,6 gam KOH. Mặt khác, khi thủy phân 5,475 ga

Question

Mn giúp mik bài này vs nha
Thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este của 1 axit đa chức với 1 ancol đơn chức cần 5,6 gam KOH. Mặt khác, khi thủy phân 5,475 gam este đó thì cần 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. CTCT của este là?

in progress 0
Alaia 16 phút 2021-09-14T12:59:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T13:01:42+00:00

  $n_{KOH}=\dfrac{5,6}{56}=0,1 mol=2n_{\text{este}}$

  $\Rightarrow$ este 2 chức 

  $n_{KOH}=\dfrac{4,2}{56}=0,075 mol$

  $\Rightarrow n_{\text{este}}=n_{\text{muối}}=0,075:2=0,0375mol$

  $M_{\text{este}}=\dfrac{5,475}{0,0375}=146$

  Este: $C_nH_{2n-2-2k}O_4$

  $\Rightarrow 14n-2k+62=146$

  $\Rightarrow k=0; n=6(C_6H_{10}O_4)$

  $M_{\text{muối}}=166$

  Muối: $C_nH_{2n}(COOK)_2$

  $\Rightarrow n=0$ (kali oxalat)

  Este tạo bởi 1 ancol nên CTCT là:

  $(COOC_2H_5)_2$ (đietyl oxalat)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )