mn giúp mik mik 2 câu này Câu 1 : Một người bỏ ra 450000 đồng tiền vốn để mua một cây quạt . Người đó đã bán cây quạt với giá 486000 đồng . Hỏi người

Question

mn giúp mik mik 2 câu này
Câu 1 : Một người bỏ ra 450000 đồng tiền vốn để mua một cây quạt . Người đó đã bán cây quạt với giá 486000 đồng . Hỏi người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?
Câu 2 : Theo kế hoạch , đội sản xuất phải trồng 50 ha rừng trong 1 năm .
a . Nủa năm đầu đội đã trồng được 7,8 ha rừng . hỏi trong nửa năm đầu đội đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm ?
b . Đến hhets năm đội đã trồng được tất cả 16,8 ha rừng . Hỏi đội đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm vá vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm ?

in progress 0
Maria 2 ngày 2021-12-07T22:45:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:46:51+00:00

  `1)`

  Số tiền lãi:

  `486000 – 450000 = 36000` (đồng)

  Người đó đã lãi số phần trăm tiền vốn:

  `36000 ÷ 450000 = 0,08 = 8%`

    Đáp số: `8%`

  `2)`

  `a)` Số phần trăm trong nửa năm đầu đội đó đã thực hiện được kế hoạch cả năm:

        `7,8 ÷ 50 = 0,156 = 15,6%`

  `b)` So với kế hoạch thì đội đó đã thực hiện được số phần trăm:

        `16,8 ÷ 50 = 0,336 = 33,6%`

  Ta gọi tổng số phần trăm kế hoạch cả năm = `100%`

  Đội đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm:

  `33,6 – 100 = -66,4%`

  Vậy tóm lại đội đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm = `0%`

       Đáp số: `a) 15,6%`

                     `b) 0%`

   

  0
  2021-12-07T22:47:33+00:00

  Đáp án:

   Câu 1: $8\%$

  Câu 2:

  a) $15,6\%$

  b) $33,6\%$

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  Số tiền lãi của người đó khi bán cây quạt là:

  $486000-450000=36000\mbox{ (đồng)}$

  Số tiền lãi bằng số phần trăm tiền vốn là:

  $36000:450000\times100=8\%$

  Đáp số: $8\%$.

  Câu 2: 

  a) Nửa năm đầu đội đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch cả năm là:

  $7,8:50\times100=15,6\%$

  b) Sau một năm đội đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch  cả năm là:

  $16,8:50\times100=33,6\%$

  Đáp số: a) $15,6\%$

  b) $33,6\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )