Mn ơi giúp mk 2 câu đạo hàm này với ạ mình đang cần gấp mk cảm ơn nhiều ạ Tính đạo hàm của các hàm số sau: 1) y = tan2x + cot2x áp dụng công thức

Question

Mn ơi giúp mk 2 câu đạo hàm này với ạ mình đang cần gấp mk cảm ơn nhiều ạ
Tính đạo hàm của các hàm số sau:
1) y = tan2x + cot2x
áp dụng công thức : ( tan x )’ và ( cot u )’
2) y = sinx / x
áp dụng công thức : ( u/v )’ = u’.v – u.v’ / v bình phương

in progress 0
Charlie 4 ngày 2021-09-10T12:27:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:28:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1  tan 2x + cot 2x = 2/ cos^2 2x  + – 2/ sin^2 2x 

  2 sin x/x = 

  0
  2021-09-10T12:29:33+00:00

  Đáp án:

  `1, y’=\frac{2}{cos² 2x} -\frac{2}{sin² 2x}` 

   `2, y’ =\frac{cos x.x-sin x}{x²}`

   

  Giải thích các bước giải:

   `1, y=tan 2x +cot 2x`

  `=> y’=(tan 2x)’ +(cot 2x)’`

  `=> y’ =\frac{(2x)’}{cos² 2x} -\frac{(2x)’}{sin² 2x}`

  `=> y’=\frac{2}{cos² 2x} -\frac{2}{sin² 2x}`

  `2, y= \frac{sin x}{x}`

  `=> y’ =\frac{(sin x)’.x – x’.sinx}{x²}`

  `=> y’ =\frac{cos x.x-sin x}{x²}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )