Mỗi bạn Lan và Huệ có một số nhãn vở. Sau khi lan cho Huệ số nhãn vở mà huệ có, rồi huệ lại cho lan số nhãn vở gấp đôi số nhãn vở còn lại của lan thì

Question

Mỗi bạn Lan và Huệ có một số nhãn vở. Sau khi lan cho Huệ số nhãn vở mà huệ có, rồi huệ lại cho lan số nhãn vở gấp đôi số nhãn vở còn lại của lan thì mỗi bạn đều có 12 nhãn vở. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-07-09T22:54:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:56:12+00:00

  Số nhãn vở của Lan trước khi được Huệ cho là :

      `12 : ( 2 + 1 ) × 1 = 4` (nhãn vở)

  Số nhãn vở của Huệ trước khi cho Lan là :

      `12 + 4 × 2 = 20` (cái)

  Số nhãn vở của Huệ là :

      `20 : 2 = 10` (cái)

  Số nhãn vở của Lan là : 

      `10 + 4 = 14` (cái)

              Đáp số: Huệ: `10` cái

                           Lan: `14` cái

  0
  2021-07-09T22:56:27+00:00

  Số nhãn vở Huệ cho Lan là :

  `12` `×` `2` `=` `24` (nhãn vở)

   Lúc đầu Lan có số nhãn là :

  `12` `+` `24` `=` `36` (nhãn)

   Lúc đầu Hoa có số nhãn là :

  `36` `+` `34` `-` `12` `=` `48`(nhãn )

  $#UMR#$

                      

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )