mỗi đáp án thôi em đang thi Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm Fe2O3 và CuO bằng khí hidro, thu được 7,68 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có

Question

mỗi đáp án thôi em đang thi
Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm Fe2O3 và CuO bằng khí hidro, thu được 7,68 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có 3,2 gam Cu. Giá trị của m là: (biết khối lượng mol của Fe = 56, Cu = 64, O = 16) *

in progress 0
Skylar 5 tháng 2021-07-16T06:53:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:54:41+00:00

  Đáp án:

   m = 0.05 × 80 + 0.04 × 160 = 10.4 (g)

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Cu}$ = $\frac{3.2}{64}$ = 0.05 (mol)

  Ta có: $m_{KL}$ = $m_{Fe}$ + $m_{Cu}$ ⇒ $m_{Fe}$ = 7.68 – 3.2 = 4.48 (g)

  ⇒ $n_{Fe}$ = $\frac{4.48}{56}$ = 0.08 (mol)

  $CuO_{}$ + $H_{2}$ → $Cu_{}$ + $H_{2}$$O_{}$ (đk: $t^{o}$ cao) 

  $Fe_{2}$$O_{3}$ + $3H_{2}$ → $2Fe_{}$ + $3H_{2}$$O_{}$ (đk: $t^{o}$ cao)

  Ta thấy: $\left \{ {{n_{CuO}=n_{Cu}=0.05 mol} \atop {n_{Fe_{2}O_{3}}=0.5n_{Fe}=0.04 mol}} \right.$ 

  ⇒ $m_{Y}$ = 0.04 × 160 + 0.05 × 80 = 10.4 (g)

  #Team HONKAI IMPACT

  0
  2021-07-16T06:54:49+00:00

  Đáp án: $m_{Y}=10,4(g)$

  Giải thích các bước giải:

    $Fe_2O_3+3H_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow 2Fe+3H_2O$

    $CuO+H_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow Cu+H_2O$

  $n_{Cu}=\dfrac{3,2}{64}=0,05(mol)$ → $n_{CuO}=0,05(mol)$

  ⇒ $m_{CuO}=0,05×80=4(g)$

  Ta có: $m_{Fe}=m_{hh}-m_{Cu}=7,68-3,2=4,48(g)$

  → $n_{Fe}=\dfrac{4,48}{56}=0,08(mol)$ → $n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{Fe}=\dfrac{1}{2}×0,08=0,04(mol)$

  ⇒ $m_{Fe_2O_3}=0,04×160=6,4(g)$

  ⇒ $m_{Y}=4+6,4=10,4(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )