Mỗi học sinh 6 quyển sách.Tổ 1 có 12 học sinh,tổ 2 có ít hơn tổ 1 là 01 học sinh.hãy viết biểu thức để tính tổng số sách của hai tổ rồi tính giá trị b

Question

Mỗi học sinh 6 quyển sách.Tổ 1 có 12 học sinh,tổ 2 có ít hơn tổ 1 là 01 học sinh.hãy viết biểu thức để tính tổng số sách của hai tổ rồi tính giá trị biểu thức đó ?

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-11-21T07:06:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  3
  2021-11-21T07:07:53+00:00

  => 12 x 6 + (12 – 1) x 6

  = 72 + 11 x 6

  = 72 + 66

  = 138

  Đáp số : 138 quyển

   

  1
  2021-11-21T07:08:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổ 1 có số quyển sách là:

        12×6=72(quyển)

  Tổ 2 có số học sinh là:

         12-1=11(hs)

  Tổ 2 có số quyển sách là:

         11×6=66(quyển)

  Tổng số sách của 2 tổ là:

         72+66=138(quyển)

             Đs: 138 quyển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )