Mọi n thuộc N:n(n+1) chia hết 3 phát biểu thành lời mệnh đề đó

Question

Mọi n thuộc N:n(n+1) chia hết 3
phát biểu thành lời mệnh đề đó

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-08-31T14:26:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:28:00+00:00

  ⇒ “Một số tự nhiên thì tích của số đó với số liền sau luôn chia hết cho 3”

  0
  2021-08-31T14:28:46+00:00

  Có số tự nhiên n nhân với chính nó cộng với 1 sẽ chia hết cho 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )