Mọi người giúp em bài này với ạ! Nguyên tố X có A = 40, Z = 20. a) Tìm tổng số hạt cấu tạo nên nguyên tử của nguyên tố X. b) Tính gần đúng nguyên tử k

Question

Mọi người giúp em bài này với ạ!
Nguyên tố X có A = 40, Z = 20.
a) Tìm tổng số hạt cấu tạo nên nguyên tử của nguyên tố X.
b) Tính gần đúng nguyên tử khối của X.
c) Tính khối lượng tuyệt đối theo gam của nguyên tử X.

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-09-27T12:48:17+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:50:05+00:00

  a,

  $A=p+n=40$

  $Z=p=e=20$

  $\Rightarrow n=A-Z=40-20=20$

  Vậy $p=e=n=20$

  Tổng số hạt $20+20+20=60$

  b,

  Nguyên tử khối của X có giá trị xấp xỉ số khối:

  $M_X\approx 40 (đvC)$

  c,

  $m_X= m_p+m_n+m_e= 20.1,67.10^{-24}+ 20.1,67.10^{-24}+ 20.9,1.10^{-28}$

  $= 6,68.10^{-23}(g)$

  0
  2021-09-27T12:50:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/$

  Ta có : Số hạt proton = Số hạt electron = Z = 20(hạt)

  $A = $ số hạt proton + số hạt notron

  ⇒ số hạt notron = 40 – 20 = 20(hạt)

   Vậy tổng số hạt là : $20 + 20 + 20 = 60$(hạt)

  $b/$
  Nguyên tử khối của X là : $p + n = 20 + 20 = 40(đvC)$

  $c/$

  có :$m_X = m_p + m_n + m_e $

  $= 20.1,6726.10^{-27} + 20.1,6748.10^{-27} + 20.9,1094.10^{-31}$

  $= 6,7.10^{-26}(kg) = 6,7.10^{-23}(gam)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )