Mọi người giúp em câu này với ạ Tìm x biết (3$\frac{5}{7}$.x-1$\frac{5}{7}$.x)- $\frac{1}{3}$= $\frac{2}{3}$

Question

Mọi người giúp em câu này với ạ
Tìm x biết
(3$\frac{5}{7}$.x-1$\frac{5}{7}$.x)- $\frac{1}{3}$= $\frac{2}{3}$

in progress 0
Natalia 2 ngày 2021-12-07T19:13:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:15:17+00:00

  `(3 5/(7)x-1 5/(7)x)-1/3=2/3`

  `→26/(7)x-12/(7)x=2/3+1/3`

  `→(26/7-12/7)x=1`

  `→2x=1`

  `→x=1/2`

  Vậy `x=1/2`

   

  0
  2021-12-07T19:15:22+00:00

  2x=$\frac{2}{3}$  + $\frac{1}{3}$ 

  2x= 1

  x= $\frac{1}{2}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )