Mọi người giúp mình giải 3 câu môn Tin được không? Câu 1: Đoạn lệnh sau sẽ viết ra số nào? a:= 15; i:= 2; while (a mod i <> 0) do begin i:=

Question

Mọi người giúp mình giải 3 câu môn Tin được không?
Câu 1: Đoạn lệnh sau sẽ viết ra số nào?
a:= 15; i:= 2; while (a mod i <> 0) do begin i:= i + 1; end; write(i)
A. 2 B. 5 C. 3 D. Không số nào.
Câu 2: Đoạn lệnh sau sẽ cho ra kết quả nào?
for i:= 5 to 10 do begin write (i + 5); end;
A. 5 B. 10 C. 15 D. Giá trị khác
Câu 3: Em hãy chỉ ra các câu lệnh nào đúng sau đây?
a) If x <= 5 then a:= 5 ; b) If a:= b then writeln('Hello'), else writeln('Bye'); c) Var diemVan : array[1 .. 50] when Integer; d) Var A, B: Integer; Begin write(A); write(B); Readln; End.

in progress 0
Eva 3 tuần 2021-08-17T04:30:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:31:21+00:00

  1.C

  2.D

  3.A

  0
  2021-08-17T04:31:45+00:00

  câu 1:C. 3

  câu 2: D. Giá Trị Khác

  câu 3: a)đúng

  b,c,d sai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )