Mọi người giúp mink câu này với ạ mink sẽ cho mọi người năm sao và kèm theo lời cảm ơn ai làm đúng nhanh và chính xác mink sẽ cho nhé 1/ 135 -5 . ( x

Question

Mọi người giúp mink câu này với ạ mink sẽ cho mọi người năm sao và kèm theo lời cảm ơn ai làm đúng nhanh và chính xác mink sẽ cho nhé
1/ 135 -5 . ( x + 4 ) = 35
2/ 25 + 3 . ( x – 8 ) = 106
3/ 9 . ( x + 4 ) – 25 = 20

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-08-31T14:30:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:31:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1/  $ 135 -5 . ( x + 4 ) = 35$

  $⇔135-5x-20=35$

  $⇔-5x=35-135+20$

  $⇔-5x=-80$

  $⇔x=16$

  2/   $25 + 3 . ( x – 8 ) = 106$

  $⇔25+3x-24=106$

  $⇔3x=106-25+24$

  $⇔3x=105$

  $⇔x=35$

  3/   $9 . ( x + 4 ) – 25 = 20$

  $⇔9x+36-25=20$

  $⇔9x=20+25-36$

  $⇔9x=9$

  $⇔x=1$

  0
  2021-08-31T14:32:03+00:00

  1/ `135-5.(x+4)=35`

  `⇒ 5.(x+4)=135-35`

  `⇒ 5.(x+4)=100`

  `⇒ x+4=100÷5`

  `⇒ x=20-4`

  `⇒ x=16

  2/ `25+3.(x-8)=106`

  `⇒ 3.(x-8)=106-25`

  `⇒ 3.(x-8)=81`

  `⇒ x-8=81÷3`

  `⇒ x=27+8`

  `⇒ x=35`

  3/ `9.(x+4)-25=20`

  `⇒ 9.(x+4)=20+25`

  `⇒ 9.(x+4)=45`

  `⇒ x+4=45÷9`

  `⇒ x=5-4`

  `⇒ x=1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )