Mọi người giúp vs ạ $\frac{(x+3)^{5}}{(x+3)^{2}}$= $\frac{64}{27}$

Question

Mọi người giúp vs ạ
$\frac{(x+3)^{5}}{(x+3)^{2}}$= $\frac{64}{27}$

in progress 0
Daisy 6 ngày 2021-12-07T12:38:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T12:40:18+00:00

  `(x+3)^5/(x+3)^2=64/27`

  `⇒(x+3)^3=64/27`

  `⇒(x+3)^3=(4/3)^3`

  `⇒x+3=4/3`

  `⇒x=4/3-3`

  `⇒x=4/3-9/3`

  `⇒x=-5/3`

   

  0
  2021-12-07T12:40:31+00:00

  Đáp án:

  `x=\-frac{5}{3}`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `\frac{(x+3)^5}{(x+3)^2}=\frac{64}{27}`

  `→(x+3)^3=\frac{64}{27}`

  `→(x+3)^3=(\frac{4}{3})^3`

  `→x+3=\frac{4}{3}`

  `→x=\frac{4}{3}-3`

  `→x=\-frac{5}{3}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )